News and Events

मा निधी चौधरी IAS आयुक्त, महाराष्ट राज्य नाविन्यता कौशल्य सोसायटी

दिनांक 23.02.2024 रोजी युपीएसी मार्गदर्शन करणेकामी संस्थेला दिलेली भेट.

मा निधी चौधरी IAS आयुक्त, महाराष्ट राज्य नाविन्यता कौशल्य सोसायटी Read More »

Scroll to Top