मा निधी चौधरी IAS आयुक्त, महाराष्ट राज्य नाविन्यता कौशल्य सोसायटी

मा निधी चौधरी IAS आयुक्त, महाराष्ट राज्य नाविन्यता कौशल्य सोसायटी यांनी दिनांक 23.02.2024 रोजी युपीएसी मार्गदर्शन करणेकामी संस्थेला दिलेली भेट.. भेटी दरम्यानचे फोटो.

Scroll to Top